วีดีโอแนะนำ

การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารของ อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เล่น

Vorapon A Kong
Vorapon A Kong
2

การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารของ อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

⁣⁣วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารของ อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

แชร์

Image 1
Image 2
Image 3

วีดีโอสั้น สำรวจเพิ่มเกษตรกรอัจฉริยะพอเพียง สำรวจเพิ่ม


อปท. พอเพียง สำรวจเพิ่ม


โรงพยาบาลชุมชนพอเพียง สำรวจเพิ่ม

sepaction
77 เข้าดู · 8 เดือน ที่แล้ว

งานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำรวจเพิ่ม

pakamon
3,959 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว
pakamon
5,289 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว
pakamon
6,014 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว
pakamon
5,507 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

แบ่งปันผลงาน สำรวจเพิ่ม

การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับงานวิจัย

การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับงานวิจัย

ภาพจำที่นำไปสู่งานวิจัยที่ตามมาจำนวนหนึ่ง โดยงานวิจัยดังกล่าวจะเริ่มจากถามคำถามว่า 3 ห่วง ประกอบด้วย พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี....

แบ่งปันข้อมูลการบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..

แบ่งปันข้อมูลการบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..

ผมมีโอกาสได้รับคำเชิญจากกัลยาณมิตรทั้งบุคคล และองค์กรมากมาย เพื่อไปบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด หลักคิด และการนำไปประยุกต์ใช้....

ถอดบทเรียน เทศบาลเมืองทุ่งสง อปท. ในระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง......

ถอดบทเรียน เทศบาลเมืองทุ่งสง อปท. ในระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง......

ผลการศึกษาระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ คะแนน อยู่ในระดับ “เข้าถึง” เป็น “องค์กรแห่งประโยชน์สุข” ซึ่งสะท้อนอยู่ในค่าคะแนนของตัวชี้วัดในแต่ละด้าน......

ถอดบทเรียน เทศบาลนครนครราชสีมา อปท. ในระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง..

ถอดบทเรียน เทศบาลนครนครราชสีมา อปท. ในระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง..

ผลการศึกษาระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครนครราชสีมา จากตัวชี้วัด 12 ด้าน ได้ คะแนน อยู่ในระดับ “เข้าถึง” เป็น “องค์กรแห่งประโยชน์สุข” ซึ่งสะท้อนอยู่ในค่าคะแนนของตัวชี้วัดในแต่ละด้าน..