Image
OKRD Farm กับการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

เกษตรสร้างสรรค์
ชุมชนเชียงใหม่

เยี่ยมชม
เรียนรู้วิถีพอเพียง ผสานแนวสร้างสรรค์สู่การ

ต่อยอดธุรกิจ
ที่ยั่งยืน

เยี่ยมชม
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

รวมพลังเยาวชน
สู้วิกฤติโลกร้อน

เยี่ยมชม
NEXT
PREV

เกี่ยวกับ SEP Action

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่ประชาชนชาวไทยเมื่อปี พ.ศ. 2540

เพื่อให้ประชาชนได้นำเอาหลักปรัชญานี้ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตให้ประสบกับความสุข ความยั่งยืน ด้วยเหตุที่หลักปรัชญานี้เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ทั้ง 4 มิติ คือ เศรษฐกิจ(วัตถุ) สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตต่างๆ และเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจได้ทุกเรื่อง

SEP Action คือเวทีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุกคนที่จะเข้ามาร่วมแบ่งปันวิธีคิดและวิธีทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ “ประโยชน์สุข” ที่มาจากการแบ่งปันความสุขให้กันและกันของผู้คน

แบ่งปันผลงาน

รวบรวมผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สมาชิกและนักสร้างสรรค์สามารถช่วยกันสร้างฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เลือกตามหมวดหมู่