อปท. พอเพียง

หมวดหมู่ย่อย

nks_lab
5,155 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

nks_lab
5,640 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

nks_lab
4,760 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2652

Vorapon A Kong
4,738 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣⁣วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารของ อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

nks_lab
4,500 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

nks_lab
4,872 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

nks_lab
5,334 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

nks_lab
4,493 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Vorapon A Kong
5,358 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣ด้วยพลังสามัคคีของชุมชนหนองโจด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

nks_lab
7,656 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมีส่วนร่วมครั้งที่ 4 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลห้วยงู อำเภอหันคา และโรงแรม ๑๑๑ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

nks_lab
5,318 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลหาดทนง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จังหวัดอุทัยธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

ภัทรวุฒิ สมยานะ
5,218 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย กับระบบการทำงานคู่กับชุมชนมาโดยตลอด มีการบูรณาการการทำงานของคณะทีมผู้บริหาร ได้มีโอกาศเข้ารับรางวัลด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดี โดยมีนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดคือ สถานีเกษตร วิถีพอเพียง

nks_lab
5,169 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลหาดทนง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จังหวัดอุทัยธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

Vorapon A Kong
4,477 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣⁣โคกหนองนาโมเดล ศูนย์เรียนรู้ของชุมชมเพื่อชุมชน อบต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ภัทรวุฒิ สมยานะ
4,633 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาบุคคล ให้มีองค์ความรู้ มีสุขภาพดี มีอาชีพที่ดี มีการศึกษาที่ดี เพื่อกลับมาพัฒนาพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น