วีดีโอล่าสุด

ภัทรวุฒิ สมยานะ
7,153 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣เกษตรกรที่เป็นแบบอย่างในการทำ โคก หนอง นา โมเดล ได้อย่างน่าสนใจ มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้ในการดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการน้ำอย่างมประสิทธิภาพ มีอาหารครบอุดมสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องหาซื้อ สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ และยังสามารถแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้อีกด้วย

ภัทรวุฒิ สมยานะ
7,307 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ

ภัทรวุฒิ สมยานะ
5,743 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์ชาวนาขาเดฟ

ภัทรวุฒิ สมยานะ
5,218 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย กับระบบการทำงานคู่กับชุมชนมาโดยตลอด มีการบูรณาการการทำงานของคณะทีมผู้บริหาร ได้มีโอกาศเข้ารับรางวัลด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดี โดยมีนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดคือ สถานีเกษตร วิถีพอเพียง

ภัทรวุฒิ สมยานะ
4,633 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาบุคคล ให้มีองค์ความรู้ มีสุขภาพดี มีอาชีพที่ดี มีการศึกษาที่ดี เพื่อกลับมาพัฒนาพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

แสดงเพิ่มเติม