ผลงานเศรษฐกิจพอเพียงล่าสุด

เพิ่มผลงาน
การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับงานวิจัย

การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับงานวิจัย

ภาพจำที่นำไปสู่งานวิจัยที่ตามมาจำนวนหนึ่ง โดยงานวิจัยดังกล่าวจะเริ่มจากถามคำถามว่า 3 ห่วง ประกอบด้วย พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี....

แบ่งปันข้อมูลการบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..

แบ่งปันข้อมูลการบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..

ผมมีโอกาสได้รับคำเชิญจากกัลยาณมิตรทั้งบุคคล และองค์กรมากมาย เพื่อไปบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด หลักคิด และการนำไปประยุกต์ใช้....

ถอดบทเรียน เทศบาลเมืองทุ่งสง อปท. ในระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง......

ถอดบทเรียน เทศบาลเมืองทุ่งสง อปท. ในระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง......

ผลการศึกษาระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ คะแนน อยู่ในระดับ “เข้าถึง” เป็น “องค์กรแห่งประโยชน์สุข” ซึ่งสะท้อนอยู่ในค่าคะแนนของตัวชี้วัดในแต่ละด้าน......

ถอดบทเรียน เทศบาลนครนครราชสีมา อปท. ในระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง..

ถอดบทเรียน เทศบาลนครนครราชสีมา อปท. ในระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง..

ผลการศึกษาระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลนครนครราชสีมา จากตัวชี้วัด 12 ด้าน ได้ คะแนน อยู่ในระดับ “เข้าถึง” เป็น “องค์กรแห่งประโยชน์สุข” ซึ่งสะท้อนอยู่ในค่าคะแนนของตัวชี้วัดในแต่ละด้าน..

ถอดบทเรียน เทศบาลตำบลโนนแดง อปท. ในระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง..

ถอดบทเรียน เทศบาลตำบลโนนแดง อปท. ในระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง..

ผลการศึกษาระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลโนนแดง จากตัวชี้วัด 12 ด้าน ได้ 279 คะแนน อยู่ในระดับ “เข้าถึง” เป็น “องค์กรแห่งประโยชน์สุข” ซึ่งสะท้อนอยู่ในค่าคะแนนของตัวชี้วัดในแต่ละด้า..

เปลี่ยนวิกฤตจากการถูกยุบโรงเรียนสู่ห้องเรียนบูรณาการ....

เปลี่ยนวิกฤตจากการถูกยุบโรงเรียนสู่ห้องเรียนบูรณาการ....

โครงการเป็นแหล่งดูงาน ต้นแบบ หรือเผยแพร่นวัตกรรม ประเด็นเด่นด้านการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี......

ยะลาพาน้องกลับโรงเรียน

ยะลาพาน้องกลับโรงเรียน

โครงการเป็นแหล่งดูงาน ต้นแบบ หรือเผยแพร่นวัตกรรม ประเด็นเด่นด้านการศึกษา จังหวัดยะลา ......

การจัดการศึกษาบนพื้นที่เกาะและกลุ่มชาติพันธ์

การจัดการศึกษาบนพื้นที่เกาะและกลุ่มชาติพันธ์

โครงการเป็นแหล่งดูงาน ต้นแบบ หรือเผยแพร่นวัตกรรม ประเด็นเด่นด้านการศึกษา จังหวัดกระบี่ ......

โรงเรียนข้างห้องนายก

โรงเรียนข้างห้องนายก

โครงการเป็นแหล่งดูงาน ต้นแบบ หรือเผยแพร่นวัตกรรม ประเด็นเด่นด้านการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช............

เทศบาลเมืองกระทู้ จับมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่

เทศบาลเมืองกระทู้ จับมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่

โครงการเป็นแหล่งดูงาน ต้นแบบ หรือเผยแพร่นวัตกรรม ประเด็นเด่นด้านการศึกษา จังหวัดภูเก็ต ......

การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ระยะที่ 3/1..

การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ระยะที่ 3/1..

               โครงการนี้เป็นการวิจัยต่อเนื่องซึ่งมีเป้าหมายเบื้องต้นที่จะประเมินระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. ทุกระดับ....

รายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

รายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

โครงการวิจัย การบริหารราชการแผ่นดิน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1)....

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การบริหารราชการบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..
Journal Of Interdisciplinary Research: Graduate Studies

Journal Of Interdisciplinary Research: Graduate Studies

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา | ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ [มิถุนายน 2562]

Politics of reconciliation and new local governance

Politics of reconciliation and new local governance

based on SufficiencyEconomy Philosophy and the King Rama IX’s Working Philosophy: Casestudies of local administrative organizations in the eastern region of Thailand

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ผลต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในภาคเหนือของไทย..

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ผลต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในภาคเหนือของไทย..

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายเพื่อให้ได้แนวทางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรของรัฐ....

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ผลการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานและแก้ปัญหางบประมาณโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่....

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ผลการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานและแก้ปัญหางบประมาณโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่....

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินงานและแก้ปัญหางบประมาณโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่” มุ่งที่จะชี้ให้เห็นวิกฤติระบบสาธารณสุขของประเทศ......

หนังสือเรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย”..

หนังสือเรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย”..

หนังสือเล่มนี้เป็นผล มาจากโครงการวิจัยภายใต้ชื่อเดียวกันที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เดิมได้กำหนดว่า จะจัดทำโครงการทั้งหมด 3 ระยะให้ครอบคลุม อปท. ทุกระดับและทุกภูมิภาค ในประเทศไทย....

การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศไทย ระยะที่ 2..

การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศไทย ระยะที่ 2..

การขับเคลื่อน อปท. ระยะที่สองที่ดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่หนึ่งได้มีการรวมเอา อปท. ในระยะที่หนึ่งร่วมกับ อปท. ใหม่ที่ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นดังนี้......

การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศไทย..
แสดงเพิ่มเติม

หมวดหมู่


ที่นิยมมากที่สุด