วีดีโอล่าสุด

pakamon
6,424 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣⁣“การตลาด นำการผลิต” หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าจังหวัด เปิดตัวโครงการ “1 หอการค้า ดูแลอย่างน้อย 1 สหกรณ์การเกษตร” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร ซึ่งจะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น

ในขณะนี้ได้เข้าไปช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตร มาระยะหนึ่งแล้ว และประสบผลสำเร็จซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 29 แห่งโดยมีหอการค้าจังหวัดดูแลรับผิดชอบ จำนวน 17 หอการค้าจังหวัด ระบบสหกรณ์การเกษตรของไทยมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปัจจุบันมีจำนวนสหกรณ์การเกษตรกว่า 3,800 แห่ง มีสมาชิกกว่า 6 ล้านคน และเงินทุนดำเนินงานประมาณ 2.3 แสนล้านบาทต่อปี แต่การบริหารจัดการระบบสหกรณ์ยังขาดความเข้มแข็ง สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรยังมีช่องว่างในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การทำการตลาดตลอดจนการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Move Up the Value Chain) หากเกษตรกรได้มีการพัฒนาในส่วนนี้จะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้นจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ และต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล

หอการค้าจังหวัดที่ได้เริ่มดำเนินโครงการต้นแบบ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบการพัฒนาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตามตลาดที่ต้องการ โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และกำหนดขั้นตอนข้อปฏิบัติของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโรงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ประมาณ 34 เปอร์เซนต์ หอการค้าจังหวัดอ่างทองที่ได้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบการตลาด นำการผลิต โดยจะใช้วิธีการสำรวจปริมาณความต้องการตลาดเพื่อนำมาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการผลิตสินค้าตามปริมาณของตลาด และได้ขยายพื้นที่ไปในหลายจังหวัดด้วยกัน

pakamon
7,895 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣Smart Farmer (สมาร์ท ฟาร์เมอร์) กลายเป็นต้นแบบและความหวังในอนาคตของภาคการเกษตร หลายคนเคยได้ยินคำนี้ แต่คงไม่เข้าว่า เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer อย่างเต็มตัวนั้น เขามีวิธีในการทำการเกษตรอย่างไร คุณมาสิรี กล่อมแก้ว ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี จะพาไปเรียนรู้องค์ประกอบผ่าน Smart Farmer ตัวจริง ติดตามจากรายงาน

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channe....l/UCrFDdD-EE05N7gjwZ

pakamon
6,096 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลเชียงยืน ⁣จังหวัดมหาสารคาม

pakamon
3,952 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

pakamon
5,282 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

การดำเนินงาน โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

โรงพยาบาลบ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา

pakamon
5,222 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

โดย นพ.สุรพงษ์ ผานาค

pakamon
4,904 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

การดำเนินงานและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

pakamon
6,002 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล และเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างเท่าเทียม

pakamon
5,498 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pakamon
4,362 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

pakamon
4,401 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

การดำเนินงานโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

pakamon
4,615 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้พัฒนากิจกรรมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ 3 อัตลักษณ์และเน้นหลักเศรษกิจพอเพียง

pakamon
5,442 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลตรอน

pakamon
5,170 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

pakamon
5,294 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ⁣จังหวัดลำพูน

pakamon
4,761 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣ ถ่ายทอดประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงในโรงพยาบาลชุมชน

pakamon
4,881 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

โดย เภสัชกรหญิงธีรารัตน์ สุวรรณาลัย

pakamon
4,970 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

ผลการดำเนินกิจกรรม

แสดงเพิ่มเติม