งานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่ย่อย

pakamon
6,096 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลเชียงยืน ⁣จังหวัดมหาสารคาม

pakamon
3,952 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

pakamon
5,282 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

การดำเนินงาน โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

โรงพยาบาลบ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา

pakamon
5,222 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

โดย นพ.สุรพงษ์ ผานาค

pakamon
4,904 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

การดำเนินงานและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

pakamon
6,002 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล และเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างเท่าเทียม

pakamon
5,498 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pakamon
4,362 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

pakamon
4,401 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

การดำเนินงานโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

pakamon
4,615 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้พัฒนากิจกรรมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ 3 อัตลักษณ์และเน้นหลักเศรษกิจพอเพียง

pakamon
5,442 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลตรอน

pakamon
5,170 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

pakamon
5,294 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ⁣จังหวัดลำพูน

pakamon
4,761 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣ ถ่ายทอดประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงในโรงพยาบาลชุมชน

pakamon
4,881 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

โดย เภสัชกรหญิงธีรารัตน์ สุวรรณาลัย

pakamon
4,970 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

ผลการดำเนินกิจกรรม

sepaction
4,591 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มศูนย์กลางการเรียนรู้การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุล และมั่นคง โดยกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาออนไลน์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการเข้าร่วมเสนอผลงานและต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากผู้ที่มีผลงานนวัตกรรมหรือมีแนวโน้มที่จะสร้างนวัตกรรม ที่อยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ