รายการต่อไป

BEST PRACTICE สหกรณ์กรุงเทพฯ ( สมุทรสาคร ) นาเกลือ

6,424 เข้าดู· 03/08/23
pakamon
pakamon
3 ผู้ติดตาม
3

⁣⁣“การตลาด นำการผลิต” หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าจังหวัด เปิดตัวโครงการ “1 หอการค้า ดูแลอย่างน้อย 1 สหกรณ์การเกษตร” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร ซึ่งจะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น

ในขณะนี้ได้เข้าไปช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตร มาระยะหนึ่งแล้ว และประสบผลสำเร็จซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 29 แห่งโดยมีหอการค้าจังหวัดดูแลรับผิดชอบ จำนวน 17 หอการค้าจังหวัด ระบบสหกรณ์การเกษตรของไทยมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปัจจุบันมีจำนวนสหกรณ์การเกษตรกว่า 3,800 แห่ง มีสมาชิกกว่า 6 ล้านคน และเงินทุนดำเนินงานประมาณ 2.3 แสนล้านบาทต่อปี แต่การบริหารจัดการระบบสหกรณ์ยังขาดความเข้มแข็ง สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรยังมีช่องว่างในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การทำการตลาดตลอดจนการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Move Up the Value Chain) หากเกษตรกรได้มีการพัฒนาในส่วนนี้จะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้นจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ และต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล

หอการค้าจังหวัดที่ได้เริ่มดำเนินโครงการต้นแบบ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบการพัฒนาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตามตลาดที่ต้องการ โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และกำหนดขั้นตอนข้อปฏิบัติของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโรงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ประมาณ 34 เปอร์เซนต์ หอการค้าจังหวัดอ่างทองที่ได้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบการตลาด นำการผลิต โดยจะใช้วิธีการสำรวจปริมาณความต้องการตลาดเพื่อนำมาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการผลิตสินค้าตามปริมาณของตลาด และได้ขยายพื้นที่ไปในหลายจังหวัดด้วยกัน

แสดงเพิ่มเติม

 0 ความคิดเห็น sort   เรียงตาม


รายการต่อไป