ถอดบทเรียน เทศบาลเมืองทุ่งสง อปท. ในระดับเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง......

sepaction  avatar   
sepaction
ผลการศึกษาระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ คะแนน อยู่ในระดับ “เข้าถึง” เป็น “องค์กรแห่งประโยชน์สุข” ซึ่งสะท้อนอยู่ในค่าคะแนนของตัวชี้วัดในแต่ละด้าน....

จุดเด่นการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

(1) การบริหารงานอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและไม่มีการทำผิดกฎหมาย เทศบาลเมืองทุ่งสงดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความพยายามที่จะร่วมมือกันหาผลประโยชน์ในบรรดาผู้บริหาร (ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ) ไม่มีการดำเนินงานใดที่ผิดกฎหมาย และไม่ถูกร้องเรียนต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหรือหน่วยงานที่สูงกว่า การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ และดำเนินการด้วยความโปร่งใส

 

(2) การวางแผนและจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม เทศบาลเมืองทุ่งสงใช้การมีส่วนร่วมจากประชาคมเมืองทุ่งสงทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมประเมินและติดตามผล ร่วมภูมิใจในความสำเร็จของการพัฒนาเมืองทุ่งสงตามแผนงาน

 

(3) งานโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ใช้การวิจัยพัฒนาเมือง สำหรับวางแผนและออกแบบแนวคิดการพัฒนาด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมให้ทุ่งสงเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการในระดับเมือง ป้องกันสาธารณภัยต่างๆ และเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่

 

(4) งานโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสงดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอย่างโดดเด่น ทั้งงานด้านการศึกษาที่ได้รับรางวัล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานสาธารณสุข ยกระดับความเป็นเมือง โดยสร้างโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนในเทศบาลเมืองและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นที่ประจำท้องถิ่น ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

 

(5) งานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมลงทุน เพื่อแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาเงินทุนในการประกอบอาชีพ  โดยส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ หรือ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ บริการและให้คำแนะนำเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร ให้เข้าใจถึงคุณค่าของการเป็นเจ้าของวัตถุดิบ ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมทั้งส่งเสริมการกระจายสินค้าที่เป็นธรรม นอกจากนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงยังสนับสนุนผลักดันตลาดกลางพืชผักและผลไม้ เพื่อสร้างศูนย์รวมสินค้า และกระจายสินค้าเกษตรไปยังนอกพื้นที่ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสขยายช่องการค้าให้มากยิ่งขึ้น

 

(6) การจัดการศึกษา สาธารณสุข และการจัดการขยะ ในระดับที่สูงขึ้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดการ ศึกษา สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะต่างๆตามมาตรฐานสากลให้เหมาะสมตามวัย โดยร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ยกระดับการจัดการศึกษาด้วยเครื่องมือการศึกษาที่ทันสมัย โดยไม่ละเลยการศึกษานอกระบบและนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

สำหรับด้านสาธารณสุข เทศบาลเมืองทุ่งสงมุ่งสู่การเป็นเมืองสุขภาพดี คุ้มครองชาวเมืองด้วยการสนับสนุนให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยบริการด้านสุขภาพเชิงรุก มีหมายเลขโทรศัพท์ 1132 บริการแจ้งเหตุร้องทุกข์ ร้องเรียน รับ-ส่ง ผู้ป่วย และปัญหาสาธารณะอื่นๆ ทั้งหมด อาทิ ปัญหาสัญญาณไฟจราจร ถนนชำรุด ขยะ เหตุรำคาญ ร้านค้าในที่ทางสาธารณะ คูระบายน้ำชำรุดอุดตัน เป็นต้น นอกจากนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงยังเพิ่มพื้นที่และเครื่องออกกำลังกายให้กับประชาชนทุกวัย

ส่วนการสร้างเมืองทุ่งสงสู่เมืองสะอาด เทศบาลเมืองทุ่งสงดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มุ่งให้ประชาชนลด แยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และแปรสภาพเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เกิดการสร้างรายได้และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการ พลิกถุงพลิกโลก เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน

 

(7) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เทศบาลเมืองทุ่งสง พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สีเขียว โครงสร้างพื้นฐาน และความหลากหลายทางชีวภาพให้ครอบคลุมครบถ้วน โดยการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและเฝ้าระวังน้ำเสียครอบคลุมทั้งเมือง จัดการน้ำแบบบูรณาการ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้คงอยู่และมีใช้อย่างยาวนาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ำ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ พัฒนาระบบระบายน้ำ สร้างระบบที่สามารถลดความเสียหายจากน้ำท่วม และใช้ประโยชน์สูงสุดจากน้ำ มีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งอุบัติภัย พัฒนาและปรับปรุงถนน จัดระเบียบทางเท้า ขยายเขตน้ำประปา ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบสาธารณูปการ ทั้งนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง ยังออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นอารยสถาปัตย์ (Universal Design) อีกด้วย


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น