การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับงานวิจัย

sepaction  avatar   
sepaction
ภาพจำที่นำไปสู่งานวิจัยที่ตามมาจำนวนหนึ่ง โดยงานวิจัยดังกล่าวจะเริ่มจากถามคำถามว่า 3 ห่วง ประกอบด้วย พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี..

Download เอกสาร

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น