เกี่ยวกับ

SEP Action เริ่มดำเนินการโดยภาคีเครือข่ายนักวิชาการ ซึ่งนำโดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน และสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ในปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหลักการ แนวคิด องค์ความรู้ การปฏิบัติของบุคคล และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

SEP Action จะเป็นเวทีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุกคนที่จะเข้ามาร่วมแบ่งปันวิธีคิดและวิธีทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ “ประโยชน์สุข” ที่มาจากการแบ่งปันความสุขให้กันและกันของผู้คน

เพศ: ชาย
ประเทศ: เลือกประเทศ