วีดีโอสั้น เพิ่มวีดีโอ

⁣ระบบการเกษตรแบบยั่งยืนที่สอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตอน เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)
จัดทำโดย
⁣กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

เสื้อคอกลม

1

1

3,749

⁣แหนแดง สามารถช่วยลดต้นทุนของอาหารสัตว์ เนื่องจากมีคุณค่าทางโปรตีนถึง 15-30 เปอร์เซ็นต์ เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ เป็ด เป็นต้น

เสื้อคอกลม

1

0

3,928