ทรัพยากรการเรียนรู้ แนวความสุข
user

      โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพิ่มทางเลือกรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง (การฝึกอาชีพระยะสั้น)

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง