ทรัพยากรการเรียนรู้ แนวความสุข
user

บันทึกพระราชจริยวัตรและการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" ให้เป็นตัวอย่างของการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเน้นถึง พระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ หลักการและแนวทางในการดำเนินงาน ข้อสำคัญที่ควรพิจารณา ตลอดจนเงื่อนไขของทฤษีใหม่ และบทบทของฤทษฎีใหม่ต่อการพัฒนา และตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ

คลิกเพื่ออ่าน อีบุ๊ค (e-book)

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง