ทรัพยากรการเรียนรู้ ภาคราชการ
เกี่ยวนักสร้างสรรค์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และเมื่อปี 2559 ได้ปรับชือและภารกิจของศูนย์ให้ครอบคลุมการเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน