ข้อมูลสมาชิก

ปฏิบัติการ (8)

ทรัพยากรการเรียนรู้ (3)

user
post-image

user
post-image

user
post-image

บทความการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน โดย ดร.อาชว์ เตาลานนท์

user
post-image

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rdpb.go.th/UploadNew/Documents/93b1bb01-f35e-486b-805a-d952ec09d0bc_หลักการทรงงานr.pdf

user
post-image

โครงการถอดรหัส 100 องคก์รหลากสุข : ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท <br>อ่านรายละเอียดได้ที่ file:///C:/Users/user/Desktop/20%20บริษัทชุมพรคาบ?

user
post-image

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เ'ปีน “ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง” ซึ่งกำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดโดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินงานการพัฒนาตามความเหมาะสม และร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ดำเนินการ กำกับติดตามประเมินผล การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” อย่างสมํ่าเสมอ นั้น ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการพัฒนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง สถานศึกษาพอเพียง ให้สามารถเป็น“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” โดยผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๗๗ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๔ แห่ง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๘๕ แห่ง ดูรายละเอียดได้ใน http://www.moe.go.th/moe/nipa/download/Pr-230761-01.pdf

user
post-image

หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทั่วประเทศ ตั้งอยู่บนฐาน ๙ ฐานเรียนรู้หลัก และปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตามภูมิสังคมโดยแต่ละฐานมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง พออยู่ พอกิน ลดรายจ่ายสร้างรายได้ ๙ ฐานเรียนรู้หลัก ได้แก่
๑. ฐานฅนรักษ์ป่า
๒. ฐานฅนรักษ์น้ำ
๓. ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี
๔. ฐานฅนรักษ์สุขภาพ
๕. ฐานฅนเอาถ่าน
๖. ฐานฅนติดดิน
๗. ฐานฅนรักษ์แม่โพสพ
๘. ฐานฅนมีน้ำยา
๙. ฐานฅนมีไฟ
หากสนใจจะเข้าไปอบรมหรือเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ๐๘๑-๙๘๒-๒๔๐๔ นางสาววรรณิภา เครือวัลย์ ๐๘๔-๑๒๘-๔๔๕๙

ที่อยู่ : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง บ้านเลขที่ ๓๒๒/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ / แฟกซ์ ๐๓๘-๖๓๒-๒๘๑

ที่มา http://welovethaiking.com/blog/ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสอ/

user
post-image

ขอเชิญชมการ์ตูน ANIMATION เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโดย สำนักงาน กปร. จำนวน 13 เรื่อง ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rdpb.go.th/th/News/การ์ตูน-animation-c279

user
post-image

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาประวัติปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ https://www.moac.go.th/philosopher-philosopher-suffice

user
post-image

ขอเชิญผู้สนใจอ่านการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงฉบับประชาชน EBook
ได้ที่ http://www.ebooks.in.th/2206/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/

user
post-image