user
post-image

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา เปิด “ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน แห่งแรกของโลก