ข้อมูลสมาชิก

ปฏิบัติการ (6)

ทรัพยากรการเรียนรู้ (1)

user
post-image

การส่งเสริมหุ้นส่วนในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

user
post-image

โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนฯ ที่โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง เป็นการใช้แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคน และเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชนในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยใช้หลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของชุมชนใน สปป. ลาว

user
post-image

ราชอาณาจักรเลโซโท ดินแดนทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา ในโครงการ Sustainable Agriculture Development Project : Technical Cooperation between the Kingdom of Lesotho and the Kingdom of Thailand ดำเนินการโดย สำนักงานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร. หรือ TICA) กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

user
post-image

โครงการความร่วมมือไทย-ตองกา เพื่อการพัฒนาแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ ของสำนักพระราชวังตองกา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

user
post-image

โครงการไตรภาคีร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกระทรวงเกษตรฯ ติมอร์-เลสเต เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ดีของไทยในการประยุกต์ใช้แนวคิด Sufficiency Economy Philosophy เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

user
post-image

การเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน ของหมู่บ้านบางขยักครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาขยายผลการดำเนินงาน ในหมู่บ้านบางขยักเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาหมู่บ้านให้กับประชาชนชาวกัมพูชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานเพื่อขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ในจังหวัดเกาะกง และประเทศกัมพูชา

user
post-image

The Application of SEP in International Context เกี่ยวกับโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ น.ส. Heidi ได้นำไปประยุกต์ใช้กับชนเผ่ามาปูเช่ เมืองกาญาเต้ จังหวัดอาราวโก ของสาธารณรัฐชิลี