user
post-image

ในปีที่ 1 เป็นงานวิจัยในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี อปท. ทั้ง 49 แห่ง สนใจและเข้าใจต่อการพัฒนาองค์กรด้วยแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อการบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) บริหารจัดการองค์กร 2) เกษตร 3) ธุรกิจชุมชน 4) สุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม 5) สังคม วัฒนธรรมและการเรียนรู้ 6) ทรัพยากรชุมชน และ 7) การทำแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม