ข้อมูลสมาชิก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และเมื่อปี 2559 ได้ปรับชือและภารกิจของศูนย์ให้ครอบคลุมการเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทรัพยากรการเรียนรู้ (7)

user
post-image

เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอบในระดับอุดมศึกษา และเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนโดยทั่วไป ที่ประสงค

user
post-image

หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและเผยแพร่แก่สาธารณะต่อไป

user
post-image

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดในการบริหารองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

user
post-image

งานวิจัย “ฐานข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิจัย “ความรู้และคุณ

user
post-image

ความพอเพียงของอุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

user
post-image

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความเข้าใจแนวทางของกระบวนการประยุกต์ใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ดี??

user
post-image

ภาคราชการเป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างยิ่งดังนั้น ห