ข้อมูลสมาชิก

มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏบัติ โดยผลงานทางวิชาการต่างๆ ของอาจารย์ ได้ถูกหยิบยกไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อการศึกษา และนำไปเป็นฐานในการประยุกต์ใช้และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นผลงานที่เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาทางด้านวิชาการเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

ปฏิบัติการ (5)

ทรัพยากรการเรียนรู้ (4)

user
post-image

user
post-image

user
post-image

user
post-image

user
post-image

รัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ของพระราชามาตั้งแต่ได้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศ

user
post-image

Consideration of Buddha Dhamma, the core teaching of Buddha that is fundamental to Thailand’s culture, can help enrich understanding of Sufficiency Economy Philosophy (SEP). SEP is the development approach formulated by Thailand’s King Bhumibol Adulyadej. His Majesty first introduced SEP to the public in 1974, but its value only began to be widely recognized after he identified it in December 1997 as the appropriate response to the major economic crisis that was then afflicting Thailand.

user
post-image

The paper begins by tracing the origin of Sufficiency Economy based on the vow on the date of His enthronement of His Majesty, King Bhumibol Adulyadej in 1946, with the key word of “prayotesukha” as its impact. It then explains, Sufficiency Economy as one of the 23 King’

user
post-image

ถึงแม้จะมีความเข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคคลส่วนใหญ่ของประเทศในระดับหนึ่ง แต่การทำคว?

user
post-image

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัิตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว