ปฏิบัติการ การปฏิรูปการศึกษา
ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เป็นองค์กรขนาดเล็กของรัฐ ภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มิได้ใช้ระบบราชการเป็นกลไกควบคุมองค์กร ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม

โปรไฟล์
user

ติดตามรายละเอียดโครงการได้จากลิงค์ข้างล่างนี้

“เพาะพันธุ์ปัญญาเฟส 2” มุ่งปลูกปัญญาให้เด็กไทยเรียนรู้วิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

“เพาะพันธุ์ปัญญาเฟส 2” มุ่งปลูกปัญญาให้เด็กไทยเรียนรู้วิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 เป็นองค์การภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการสร้างบุคลากรวิจัย การค้นคว้าวิจัยองค์ความรู
www.trf.or.th
แสดงความคิดเห็น (1)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญาเฟส 2 มุ่งปลูกปัญญาให้เด็กไทยเรียนรู้วิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่ปฏิบัติการ