ปฏิบัติการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ
โปรไฟล์
user

ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้
http://mcu07787.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
งานส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้บริการนวดตัวนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพทั้งนี้ได้มีการจัดฝึก สำหรับผู้ที่สนใจและยังมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเช่นยาหม่องน้ำมันไพล ยาดม เทียนตะไคร้หอม ลูกประคบเป็นต้นภายในพื้นที่ยังมีการจัดสวนสาธิตสมุนไพรซึ่งได้รวบรวมเอาสมุนไพรกว่า 280 ชนิด

การพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร 22 หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานในพระราชดำริเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรได้และสามารถนำไปเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงชีพได้ด้วย

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว
ศึกษาและวิจัยการปลูกข้าวพันธุ์สกลนครและพันธุ์อื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคอีสานข้าวพันธุ์สกลนคร

การพัฒนาด้านปศุสัตว์
ก็จะมีกวางรูซ่า สุกรภูพาน ไก่ดำภูพาน โคเนื้อภูพาน
การพัฒนาด้านประมง
กิจกรรมประมงได้มีการทดลองการแปลงเพศปลานิลมีการสาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อแบบต่างๆและได้มีการทำประมงแบบผสมผสานเป็นต้น

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

กิจกรรมยางพารา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ศึกษาศักยภาพการปลูกสร้างสวนยางในเขตปลูกยางใหม่ในพื้นที่ 17 ไร่และเป็นตัวอย่างการปลูกสร้างสวนยางพาราให้แก่เกษตรกรโดยได้พันธุ์ดี 3 สายพันธุ์ได้แก่
ยางพาราพันธุ์ R R I M 600
ยางพาราพันธุ์ gt1
ยางพาราพันธุ์ PR 255
กิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน
ก็จะมี 1 การเลี้ยงกบบนบ่อซีเมนต์หรือกบคอนโด
2 มะเขือหยวกภูพาน
3 การเลี้ยงหมูดํา
4 ฟักข้าว
5 กวางรูซ่า

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

กิจกรรมเพาะเห็ด
ศึกษาและทดลองหาวัสดุที่เหมาะสมในท้องถิ่นมาทำการเพาะเห็ด ฝึกอบรมสาธิตการทำเชื้อเห็ดจะมีการเพาะเห็ดจากฟางข้าวและ****เลื่อยยางพาราปัจจุบันสามารถปรับปรุงวิธีการเพาะเห็ด 3 ชนิดได้แก่
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า
การเพาะเห็ดสมุนไพร ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดหอม
การเพาะเห็ดพื้นบ้าน ได้แก่ เห็ดขอนขาว เห็ดตีนแรด เห็ดบด
กิจกรรมหม่อนไหม
มีการส่งเสริมทันไหมซึ่งมีอยู่ 2 สายพันธุ์คือ ไหมพันธุ์นางตุ๋ยและไหมอีรี่

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

กิจกรรมพืชไร่
ศึกษาวิจัย
ได้ศึกษาระบบการปลูกพืชไร่แบบยั่งยืนโดยใช้ระบบหมุนเวียน
ศึกษาการใช้หญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าของหน้าดินในการปลูกพืชไร่บนพื้นที่ลาดเอียง
ศึกษาการใช้สบู่ในการทดแทนพลังงาน
ศึกษาการปลูกมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์
ศึกษาการควบคุมวัชพืชโดยใช้ชีวิธี

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน
มุ่งเน้นใช้หลักธรรมชาติแก้ไขปัญหาปรับปรุงอนุรักษ์ดินให้เหมาะสมสำหรับการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยวิธีการต่างๆได้แก่
การใช้ปุ๋ยหมัก
การใช้ปุ๋ยพืชสด
การปลูกพืชหมุนเวียน
การปลูกหญ้าแฝกป้องกันหน้าดิน

การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
กิจกรรมพืชสวน

กิจกรรมพืชสวนได้ทดสอบพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่น ลิ้นจี่ นพ.1
ลําไยอีดอ และ แห้ว ส้มโอ มังคุด ละมุด ลำไย เงาะ ทุเรียนเทศ สะตอปักษ์ใต้สับปะรดเป็นต้นยางปลูกไม้ผลหายากเช่นอะโวคาโดโกโก้

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนทั่วไปรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้โดยเริ่มจากการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธารตลอดจนการปลูกป่าในลักษณะต่างๆเช่น
1 ปลูกต้นไม้ในใจคน
2 ปลูกป่าต้นน้ำลำธารหรือปลูกป่าธรรมชาติ
3 ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม
4ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง

การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
ได้มีการจำลองเนื้อที่เป็นสวนสัตว์ 60 ไร่ มีสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าสงวนเช่นหมูป่าเนื้อทรายและอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ชลประทานทั้ง 5 อย่างโดยมีการพัฒนาแหล่งน้ำมีอยู่ 2 รูปแบบคือ
1 พื้นที่ในเขตชลประทานคือการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำมีอยู่ 15 อ่างที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเป็นผู้ดูแล
2 พื้นที่นอกเขตชลประทานโดยการขุดสระทฤษฎีใหม่และการขุดบ่อประมงเจาะบาดาลในพื้นที่ราษฎรเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค


การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ 1, 1000 ไร่
กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า

ราษฎรมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าโดยรอบซึ่งแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 8โซน8 หมู่บ้านในพื้นที่ 1000 ไร่ก่อให้เกิดสำนึกในการป้องกันอนุรักษ์ป่าเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าส่งผลให้ป่าฟื้นฟูสมบูรณ์ขึ้นอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร
ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนพ.ศ 2525 บ้านนานกเค้าตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เริ่มดำเนินการในปี 2527
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ทำการศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จทั้งการพัฒนาที่ดินการพัฒนาแหล่งน้ำการฟื้นฟูสภาพป่าการวางแผนปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมศึกษาค้นคว้าฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติได้เพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่ทำมาหากินของตนเองให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีฐานะความเป็นอยู่ดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้
ตั้งอยู่ที่บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ****งอำเภอเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ๑๓,๓๐๐ ไร่ การดำเนินงานแบ่งเป็น พื้นที่พัฒนาการเกษตรประมาณ ๒,๓๐๐ ไร่ พื้นที่เขตปริมณฑลเพื่อการพัฒนาป่าไม้ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

คำอธิบาย ร่วมเรียนรู้และสืบสานแนวพระราชดำริและผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร... อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ปฏิบัติการ

ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ