ปฏิบัติการ การเมืองท้องถิ่น
ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เป็นองค์กรขนาดเล็กของรัฐ ภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มิได้ใช้ระบบราชการเป็นกลไกควบคุมองค์กร ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม

โปรไฟล์

ผู้ร่วมปฏิบัติการ

user

การประชุมคณะนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการประสานงาน "นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประโยชน์สุข" วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

การประชุมคณะนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการประสานงาน "นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประโยชน์สุข" วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ
ที่อยู่ปฏิบัติการ

โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร