ปฏิบัติการ เครือข่ายระหว่างประเทศ
ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ

มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏบัติ โดยผลงานทางวิชาการต่างๆ ของอาจารย์ ได้ถูกหยิบยกไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อการศึกษา และนำไปเป็นฐานในการประยุกต์ใช้และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นผลงานที่เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาทางด้านวิชาการเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

โปรไฟล์
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

รัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ของพระราชามาตั้งแต่ได้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศ

ที่อยู่ปฏิบัติการ

Bangkok