ปฏิบัติการ แนวความสุข
user
Natesuda

15 ผู้ติดตาม

ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ
โปรไฟล์

ผู้ร่วมปฏิบัติการ

user


แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

Youtube

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมาทางชมรมคนรักในหลวง ร่วมกับ มูลนิธิปันสุข จังหวัดนครปฐม ได้รับเมตตาจาก พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) มาแสดงธรรมบรรยายในหัวข้อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธมรรค ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธมรรค : พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ตอนที่ 3/3

แสดงความคิดเห็น (1)
ส่ง
user

YouTube"

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา ทางชมรมคนรักในหลวง ร่วมกับ มูลนิธิปันสุข จังหวัดนครปฐม ได้รับเมตตาจาก พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)       มาแสดงธรรมบรรยายในหัวข้อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธมรรค ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธมรรค : พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ตอนที่ 2/3

https://www.youtube.com/watch?v=Ga4hvxha7RI&t=8s

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา ทางชมรมคนรักในหลวง ร่วมกับ มูลนิธิปันสุข จังหวัดนครปฐม ได้รับเมตตาจาก พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)       มาแสดงธรรมบรรยายในหัวข้อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธมรรค         ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธมรรค : พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ตอนที่ 1/3

https://www.youtube.com/watch?v=vP_-Z7pt8Zs&t=2s

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

https://drive.google.com/drive/folders/1naSSKOGObdw4TST6ZNdF_mXOaF6Ws3uF?usp=sharing

เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับงานวิจัย การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยกลไกประชารัฐ : กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

เพื่อเป็นประโยชน์กับนักวิจัย และผู้ที่สนใจ คณะทำงานจึงขอแบ่งปันผ่านช่องทางนี้ โดยท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตามลิ้งค์ได้เลยค่ะ 

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

เพราะ ที่นี่ คือคลังความรู้....

อาจารย์พานักศึกษา ร่วมด้วยช่วยกันสมัครสมาชิก Platfrom 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ รศ.ดร. เกศินี  ประทุมสุวรรณ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พานักศึกษาเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน Platfrom และร่วมกันสมัครเป็นสมาชิก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเรียนรู้ต่อไปค่ะ 


แสดงความคิดเห็น (1)
ส่ง
user

เสริมทัพ....ทีมวิจัยภาคกลาง....มุ่งมั่นเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กับกิจกรรมประชุมทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมใหักับ ทีมนักวิจัยภาคกลาง (รุ่นที่ 2 รอบที่ 2) ที่เข้ามาเสริมทัพทั้ง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากร, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่แต่ละท่านต่างมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชนและมีหัวใจเดียวกันคือการสืบสานงานเศรษฐกิจพอเพียง...ถือเป็นโอกาสดีที่ได้เชื่อมร้อยนักวิชาการหลากหลายศาสตร์และศิลป์ แต่มีหัวใจเดียวกัน ให้ได้มาทำงานร่วมกัน ภายใต้ความเป็นรุ่นพี่ รุ่นน้อง ลูกศิษย์ และกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ...ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน

....ในเวทีนี้ รศ.ดร. เกศินี  ประทุมสุวรรณ หัวหน้าโครงการได้ ปรับจูนความคิด แนวคิด กับคณะนักวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทำแบ่งบทบาทหน้าที่ และหลักการบริหารจัดการในเบื้องต้น

 พร้อมกับย้ำว่าจุดเน้นของงานวิจัยครั้งนี้คือการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน ..

ร่วมคิด ร่วมออกแบบ และพัฒนา 


แสดงความคิดเห็น (1)
ส่ง
user

ทีมวิจัยนครปฐม เดินหน้าต่อตามรอยพ่อสืบสานงานเศรษฐกิจพอเพียง...

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา กิจกรรม Workshop นักวิจัย เฟส 2 ที่เติบโตและเข้มแข็งมากขึ้น ด้วยความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี และนักวิชาการจากจังหวัดระนอง เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และยกระดับการทำงาน บรรยากาศพูดคุยเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อคนมีใจได้มาทำงานร่วมกัน บางท่านเป็นนักวิจัยที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง แต่ไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกัน ทำให้ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกัน เพราะมีหัวใจในการทำงานเพื่อการพัฒนาเหมือนกัน นอกจากสร้างความเข้าใจให้ตรงกันแล้ว ยังได้ร่วมกันแบ่งเขตพื้นที่่ในการทำงานร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น (1)
ส่ง
user

เวทีทบทวนศักยภาพและออกแบบกรอบ เกณฑ์ตัวชี้วัด
...หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพ ปัญหา และ ภูมิสังคมของพื้นที่แล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและการยกระดับการเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทบทวนวรรณกรรมโดยการสนทนากลุ่ม ระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนทุนและศักยภาพของ อปท.
แต่ละแห่ง” ในด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้จากการระดมความคิดเห็นระหว่างผู้นำชุมชน ท้องที่และท้องถิ่น ทำให้เกิดประเด็น กรอบ เกณฑ์ของตัวชี้วัดระดับการเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของอปท.

แสดงความคิดเห็น (2)
ส่ง
user

การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลตำบล ศึกษาดูงานการหนุนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....
โดยลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล 4 พื้นที่ 2 ตำบลได้แก่
1. สหกรณ์ข้าวคลองโยง
2. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านคลองโยง
3. การจัดการขยะต้นทาง หมู่บ้านสหกรณ์หมู่ 1 คลองโยง
4. ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ตำบลวัดแค
ทำให้คณะวิจัยทราบถึงบทบาทการทำงานร่วมกันและการหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนชุมชน และทราบสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นจริง ปัญหา
และอุปสรรคในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในการสังเคราะห์ตัวชี้วัด

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

ก้าวแรก....เวทีประชุมร่วมกับ คณะทำงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะวิจัยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน บรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ
ที่อยู่ปฏิบัติการ

นครปฐม Thailand