ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

...หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จ โดยที่ทั้งตนและคนอื่นไม่เดือดร้อน...

กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ ยุวสถิรคุณ และเป็นกรรมการมูลนิธมั่นพัฒนา กรรมการมูลนิธสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรรมการขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมา ได้ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของหลายหน่วยงานและมีความเชียวชาญเฉพาะทางวิชาการในเรื่องพุทธ เศรษฐศาสตร์ และการออกแบบการเรียนรู้สำหรับการบ่มเพาะหลักคิดและหลักปฏิบัติในการบริหาร สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวทยาลัย Simon Fraser ประเทศ แคนาดา (ทุนรัฐบาลแคนาดา) ระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ (ทุนรัฐบาลไทย) และปริญญาตรีสาขา Socio-Economic Planning จากมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลไทย) นอกจากนี้ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ยังเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เกี่ยวกับบุคคลตัวอย่าง

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนาได้ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking for Sustainable Development (STiSD) ส่งต่อแนวคิด “พอเพียงเพื่อยั่งยืน จากไทยสู่สากล”