องคมนตรี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นเรื่องของการสร้างคนที่มีคุณภาพ จากนั้นเป็นเรื่องของหลักการคิดและตัดสินใจคือ 3 ห่วง เพื่อบรรลุความสมดุลของการพัฒนาใน 4 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง

องคมนตรี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา กล่าวว่า มูลนิธิมั่นพัฒนา และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันพัฒนา เว็บไซต์ www.seb.cm.mahidol.ac.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับ “องค์ความรู้ในการบริหารองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรซึ่งจะเน้นการสร้างองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่สุดแล้วองค์กรธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถอยู่ร่วมกับส่วนอื่นๆ ของสังคมได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน

เกี่ยวกับบุคคลตัวอย่าง

องคมนตรี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อดีตเลขาธิการพระราชวัง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อดีตเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร