ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ถอยหลัง หากจะเผชิญโลก และอยู่กับโลกนี้อย่างมั่นคง อย่างสมดุลย์ และอย่างยั่งยืนได้

กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นการพัฒนาจุดแข็ง ของตัวเอง ในเรื่องของการระเบิดจากข้างใน และการสร้าง “ภูมิสังคม” เหมือนภูมิคุ้มกันตน โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยมีจุดแข็งจากการเป็นเมืองเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ แต่กลับไปมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง” สำหรับประชาชนคนไทยนั้น การมุ่งสู่ความพอเหมาะพอดี เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้พึ่งพิงตนเองได้ และพัฒนาต่อไปได้ “ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา เกิดความเดือดร้อนไปทั่วประเทศ แต่กลับมีชุมชน 603 แห่ง ที่พัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย ทั้งยังมีเศรษฐกิจ ดีขึ้นมากด้วย หรืออย่างทางภาคใต้ที่คนจำนวนมากเดือดร้อนเพราะราคายางตกต่ำ ก็กลับมีบางชุมชนที่มีน้ำและเลิกการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรผสมผสาน ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพราะหันมาปลูกพืชที่ทยอยให้ผลผลิตตลอดปีจนมีรายได้ต่อเนื่อง” ความพอเหมาะพอดี ยังรวมถึงทัศนคติทางสังคมด้วย เช่น ค่านิยมประชาธิปไตยในแบบตะวันตก ก็อาจทำให้ไทยเป็นสังคมที่อยู่ได้ไม่เป็นสุข เพราะขาดความพอเหมาะพอดี “คนไทยเรียกร้องประชาธิปไตยแบบตะวันตกกันมาก แต่ในความเป็นจริงกลับมี ชาวตะวันตกมากมายที่อยากมาเที่ยว มาอยู่อาศัยในไทย เพราะมีความสุขมากกว่าในประเทศของตนเอง” จากปัญหาต่างๆที่รุมเร้าประเทศอยู่นี้ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาชี้ว่า จุดสำคัญในการปลูกฝังชาวไทย คือ “ธรรม” ซึ่งนำไปปฏิบัติได้ โดยเฉพาะธรรมข้อสิบ คือ “อวิโรธนะ” ซึ่งหมายถึงความไม่คลาดธรรม ไม่ยอมทำผิด จะทำอะไร ต้องทั้งดี และถูกต้องทั้งสองอย่าง ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ความดีนั้นสมบูรณ์ “ถ้าขาดอย่างใดไปก็อาจจะวุ่นได้ เช่น คนขายพวงมาลัยบนถนน เขาหาเลี้ยงชีพสุจริตก็เป็นเรื่องดี แต่ก็ผิดกฎหมาย ส่วนคนมีเงินเอาไปเก็บไว้นอกประเทศเช่น ที่บริติช เวอร์จิน ถึงไม่ใช่เรื่องดี แต่ก็ไม่ผิดกฎหมาย” ฉะนั้น การแก้ปัญหาต่างๆให้ประเทศชาติได้นั้น จะต้องทำดี และทำถูกต้องด้วย โดยยึดหลักภูมิสังคม และความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ตามแนวทางของ “ประชารัฐ” ซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเป็นแนวทางที่อยู่ในเนื้อร้องเพลงชาติไทยมานานแล้ว

เกี่ยวกับบุคคลตัวอย่าง

สุเมธ ตันติเวชกุล หรือที่รู้จักกันในนาม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนาย อารีย์ ตันติเวชกุล อดีต ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา 5 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ท่านผู้หญิง ประสานสุข ตันติเวชกุล ต้นเครื่องพระกระยาหารไทยในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สมรสกับคุณหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตันติเวชกุล อาจารย์ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีบุตร 2 คน ชื่อ นายณิชศีล ตันติเวชกุล และ นายอรวัต ตันติเวชกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารทรัพยากรน้ำ(กยน.)และ คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(กนอช.) และ ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด