ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปีเตอร์ บูทรอยด์

ระบบเศรษฐกิจพอเพียงหาใช่แนวทางที่ทำให้คนเดินถอยหลัง หากแต่นำทางให้คนทั้งโลกได้เห็นอนาคตแห่งความยั่งยืนต่างหาก

กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปีเตอร์ บูทรอยด์ เปิดมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นผลพวงจากปรัชญาเชิงพุทธที่ไม่เชื่อเรื่องของความสุขอันเกิดจากความมั่นคง แต่เกิดมาจากจิตใจภายใน หากเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์สีเขียวทั้งสองแนวคิดนี้ไม่เชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุขจากรายได้มากๆ โดยปราศจากการคำนึงถึงขีความสามารถของโลก แต่การใช้ทรัพยากรแบบไม่เบียดเบียนและการมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงต่างหาก ที่เป็นหนทางสู่ความสุขแท้จริงมากกว่า ฉะนั้นการปล่อยให้เกิดความโลภหรือการบริโภคที่เกินความจำเป็น ย่อมนำหายนะมาถึงตัว เช่นเดียวกับที่โลกก็ไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้ทรัพยกรอย่างไม่มีขีดจำกัดเช่นกัน

เกี่ยวกับบุคคลตัวอย่าง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปีเตอร์ บูทรอยด์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาเคยเปิดสอนหลักสูตรด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำคณะผู้สนใจจากประเทศแคนาดาเดินทางไปศึกษาดูงาน ในด้านดังกล่าวที่ประเทศไทยแล้ว ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๘ โดยความร่วมมือกับ Thai-Canada Economic Cooperation Foundation (TCECF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย