ปฏิบัติการ ภาคธุรกิจ
user
Mr. Wichean Vachiraserechai

23 ผู้ติดตาม

ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ
โปรไฟล์
user

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อชีวิต ร่วมมือกันทำโครงการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารในโรงเรือน สถานที่ตั้ง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ๑๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษ และเพื่อร่วมกันจำหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษ โดยมีกระบวนการทำตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ผักและผลไม้ การเตรียมดิน การเพาะพันธุ์กล้า การลงปลูก การดูแล การเก็บผลผลิต และการจำหน่าย ซึ่งตลอดกระบวนการผลิตเราใส่ใจความปลอดภัย ไม่ใช้สารพิษ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ โดยใช้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินกิจกรรม มีการจัดการที่ดี เพื่อเกิดความสุขที่ได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมของสมาชิกตลอดกระบวนการ

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

การรวมตัวกันของสมาชิกเพื่อประกอบกิจกรรมการทำเกษตรปลอดสารพิษ ใช้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเกิดความสุข

ที่อยู่ปฏิบัติการ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ๑๓/๒ หมู่ ๑ ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม