แนวความสุข

หมวดหมู่ของปฏิบัติการ

ปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวทางความสุข และประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนไทย เพื่อให้สามารถประยุกต์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการเข้าใจความหมายของคำว่า “ประโยชน์สุข” ของคนในชุมชนชนบท คนในชุมชนเมือง และภาคธุรกิจ


แนวความสุข