หมวดหมู่ของปฏิบัติการ

ปฏิบัติการทางด้านกฎหมายที่อาจจะเป็นอุปสรรคและข้อเสนอกฎหมายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชา เพื่อมิให้มีกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน ขณะเดียวกันก็มีกฎหมายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชา


กฎหมาย