หมวดหมู่ของปฏิบัติการ

การส่งเสริมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศาสนาโดยมีจุดเน้นที่พระสงฆ์ในวัดของพระพุทธศาสนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในด้านคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีศาสนธรรมของทุกศาสนาเป็นรากฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาซึ่งเป็นฐานทางด้านคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง