เครือข่ายระหว่างประเทศ

หมวดหมู่ของปฏิบัติการ

ปฏิบัติการเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเลือกที่มีความหมายใกล้เคียงกับเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจ ในเรื่องความสุขที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพดี มีข้อเสนอที่ชัดเจนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและขยายเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


เครือข่ายระหว่างประเทศ