ภาคธุรกิจ

หมวดหมู่ของปฏิบัติการ

ปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ เพื่อสร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้จริงจากธุรกิจที่ต้องการขอรับการประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ


ภาคธุรกิจ

  • การเริ่มต้นด้วยพลังสร้างสรรค์จากจุดเล็ก ๆ ก้าวเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยความคิด ความฝัน และความมุ่งมั่นตั้งใจ แต่มั่นคงในอารมณ์ และความนึกคิดที่จะพัฒนาสิ่งเล็ก ๆ เพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นของคนไทยทุกคน


  • มูลนิธิมั่นพัฒนา และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์ www.seb.cm.mahidol.ac.th ซึ่งรวมรวมข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการบริหารองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
    โดยเน้นการสร้างองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่สุดแล้วองค์กรธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถอยู่ร่วมกับส่วนอื่น ๆ ของสังคมได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน  • การรวมตัวกันของสมาชิกเพื่อประกอบกิจกรรมการทำเกษตรปลอดสารพิษ ใช้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเกิดความสุข