ภาคธุรกิจ

หมวดหมู่ของปฏิบัติการ

ปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ เพื่อสร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้จริงจากธุรกิจที่ต้องการขอรับการประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ


ภาคธุรกิจ

  • การเริ่มต้นด้วยพลังสร้างสรรค์จากจุดเล็ก ๆ ก้าวเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยความคิด ความฝัน และความมุ่งมั่นตั้งใจ แต่มั่นคงในอารมณ์ และความนึกคิดที่จะพัฒนาสิ่งเล็ก ๆ เพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นของคนไทยทุกคน