การปฏิรูปการศึกษา

หมวดหมู่ของปฏิบัติการ

ปฏิบัติการรเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนรอบด้านด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


การปฏิรูปการศึกษา