ภาคราชการ

หมวดหมู่ของปฏิบัติการ

ปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคราชการ เพื่อสร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้จริงจากภาคราชการ


ภาคราชการ