การเมืองท้องถิ่น

หมวดหมู่ของปฏิบัติการ

ปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเมืองส่วนท้องถิ่น เพื่อแสร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้จริงจากภาคองค์กรส่วนท้องถิ่น


การเมืองท้องถิ่น